GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Sdružení aktivní babičky a dědečci, z. s., Zkratka SaBBa. (dále jen sdružení) IČ 021 46 070, Okrouhlá 441/9, 625 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 177771 (Správce)

Zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

 

Sdružení zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a to svých členů a osob, kterým spolek poskytuje služby.

 

Osobní údaje členů spolku (Jméno a příjmení, adresa, datum narození) vede správce údajů v zákonném zájmu. Osobní údaje (telefonní číslo a e-mail) vede správce údajů v oprávněném zájmu. Pro poskytování služeb spolku a aktuálnímu informování o novinkách, změnách apod. Osobní údaje členů spolku jsou vedeny po dobu členství ve spolku (nejdéle však 10 let, pak musí být evidence inovována) a dále, po ukončení členství ve spolku, po zákonnou lhůtu, dle českých právních předpisů, (například zákony o účetnictví, daních z příjmů, grantové smlouvy apod.).

 

Osobní údaje nečlenů spolku (jméno a příjmení, adresa, telefon, email, ev. datum narození)   na poskytování služeb na smluvním základě (nemusí být sjednáno písemně) jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Náplni poskytované služby však vždy obsahově odpovídá zpracování údajů (např. vedení evidence a záznamů o klientech). Klienti jsou o této skutečnosti informování touto informací o zpracování osobních údajů. Je-li to vhodné a nutné i na přihláškách, pokud existují.

 

Osobní údaje pro pořádání zájezdů (ozdravných pobytů): Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum příjezdu, datum odjezdu, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestování dokladu, číslo víza, státní občanství, jméno společnosti, sídlo společnosti a účel pobytu musí být správci poskytnuty povinně, jinak správce s ubytovávanou osobou nemůže uzavřít smlouvu. Údaje jsou rovněž potřebné pro smluvní dopravní společnosti. Osobní údaje osob účastnících se zájezdů a ozdravných pobytů, se archivují po zákonnou dobu. Nejdéle však 10 let od uzavření smlouvy.

Rodná čísla osob správce nepožaduje, neshromažďuje a neuchovává. S výjimkou zaměstnanců (HPP, DPP, DPČ), kde to požadují mzdové předpisy.

 

Osobní údaje – fotografie ze sportovních akcí. V případě veřejně provozovaných aktivit, zejména sportu, jsou různé formy prezentace hráčů s uváděním jejich jmenných údajů nezbytné

a přirozené. Zveřejnění takových údajů (např. společně s fotografiemi nebo na výsledkových listinách) se neděje na základě souhlasů hráčů (který tak ani nelze vyžadovat), ale je dovoleným zpracováním na základě oprávněného zájmu sportovního klubu.

 

Osobní údaje - fotografie z pořádaných společných akcí, představení, veřejných vystoupení, na nichž jsou společně s pořadateli, vystupujícími, herci a dalšími účastníky zachyceni i návštěvníci akcí a širší veřejnost. Tedy reportážní fotografie.
Pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně

o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně. Účastníci budou na akcích vhodnou formou (pořadateli, moderátorem akce, písemně) seznámeni s tím, že se budou pořizovat reportážní fotografie z akce. Účastníci akce, kteří nechtějí být fotografování, půjdou stranou, otočí se, nebo se jejich neúčast na focení vhodně zařídí jinak. Nelze fotografovat osoby, které si to prokazatelně nepřejí.

U zachycení podobizen je třeba, dle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, vždy písemný souhlas fotografovaného (u dětí rodičů nebo zákonných zástupců)! Písemný souhlas    je u podobizen vyžadován vždy i pro zveřejnění na webových stránkách, pokud není záměrně začerněn a rozostřen obličej a fotografovaná osoba není po této úpravě identifikovatelná.

V případě kontroly dotace, která je cílená na konkrétní osoby (věk mládeže, senioři, účastníci ozdravného pobytu apod.), se musí na vyžádání poskytnout osobní údaje, zde uvedených osob, dotační kontrole.

Uvedením emailové adresy subjekt údajů dobrovolně souhlasí se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání nabídek akcí Sdružení aktivní babičky a dědečci, z. s. Tento souhlas, s uvedením emailové adresy, pro zasílání informací spolku, je udělen na dobu deseti let od poskytnutí emailové adresy a může být kdykoliv odvolán. Emailová adresa bude zpracována a uchovávána správcem údajů a třetím osobám nebude zpřístupněna.

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v listinné podobě v uzamčeném nábytku. Dále správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě v počítači, který má přístup chráněný heslem. Počítače se pravidelně testují antivirovým programem a programem pro funkčnost počítače. Osobní údaje v elektronické podobě se dále uchovávají, jako záloha, na přenosném médiu, které je uloženo v uzamykatelném nábytku. Médium se nevynáší ze sídla spolku.

Spolek má webové stránky u společnosti Webnode AG se sídlem ve Švýcarsku a jeho provozní jednotky pro ČR se sídlem v Brně. Spolek splňuje podmínku, že osobní data na webu musí být na serveru v Evropské unii, EHP nebo Švýcarsku.

Aktuálnost osobních údajů se průběžně kontroluje. Nejdéle jednou za 18 měsíců se provede podrobná revize aktuálnosti údajů.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul.

Správce na základě žádosti subjektu údajů (písemný požadavek v listinné nebo elektronické podobě) poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt na předsedkyni spolku: e-mail blanka.urb@email.cz

Stav verze textu ke dni: 1. 2. 2019

 

 

Děkujeme institucím, které pomáhají při realizaci našich akcí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, RODINNÁ POLITIKA
MČ BRNO KOMÍN
BRNO  ZDRAVÉ MĚSTO
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU


    

                                                                                                                                                                  

                                         

                                           

   

                                                                  

Verze aktualizována 31. 1. 2023. Text byl zkontrolován. Byly provedeny úpravy a doplňky. 

  Spolek zapsaný: oddíl L 17771